Algemene Voorwaarden Eratech Energie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker: de Gebruiker van deze algemene voorwaarden, Eratech Energie.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

   
1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsbetrekkingen tussen Gebruiker en haar opdrachtgever(s), toekomstige betrekkingen daaronder begrepen.
1.2 Slechts indien partijen dat schriftelijk overeenkomen, kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen ten aanzien van overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
1.3 Standaard voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, behoudens wanneer deze schriftelijk uitdrukkelijk door Gebruiker zijn aanvaard
   
2 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Gebruiker. Gebruiker bevestigt een overeenkomst per email/fax/brief aan Opdrachtgever.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
   
3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Gebruiker is overeenkomstig de verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet in het bezit van het certificaat “Vakbekwaam Persoon” conform NEN-EN 50110 / “NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties” en is derhalve bevoegd voor het aansluiten van meetapparatuur in elektrische installaties en arbeidsmiddelen alsmede het doen van kwaliteitsmetingen aan elektrische energie.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
3.5 In het geval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.6 Opdrachtgever verleent Gebruiker toegang tot die ruimte(s) waar zich elektrische hoofdverdelingen en/of onderverdelingen bevinden waarop de meetapparatuur van Gebruiker aangesloten dient te worden. Deze ruimte(s) dienen tijdens de periode dat de meetapparatuur van Gebruiker in bedrijf is, afgesloten te zijn met een deugdelijk, met een sleutel te sluiten, slot. Opdrachtgever is verantwoordelijk dat onbevoegden nooit de beschikking krijgen over deze sleutel en nooit toegang krijgen tot deze ruime(s). Indien deze ruimte(s) niet, of pas na een niet-bepaalde wachttijd, betreedbaar is/zijn, is er sprake van opschorting. De reële kosten van deze specifieke opschorting worden door belast aan Opdrachtgever.
3.7 Eventuele kosten welke door de regionale netbeheerder in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van de werkzaamheden of het verlenen van toegang worden aan de Opdrachtgever doorbelast en zijn geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij expliciet vermeld in de offerte en/of bevestiging van Gebruiker.
3.8 Werkzaamheden dienen aaneengesloten en tijdens kantooruren te kunnen plaats vinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.9 Opdrachtgever machtigt Gebruiker via het machtigingsformulier:
• om namens Opdrachtgever gas en/elektriciteitscontracten sluiten
• om namens Opdrachtgever te overleggen met netbeheerders en/of meetbedrijven.
   
4 Wijzigingen
4.1 Wijzigingen in de omvang, de aard en de doorlooptijd van de werkzaamheden worden op basis van een schriftelijke overeenkomst overeengekomen.
4.2 Indien dit leidt tot meer- respectievelijk minderwerk zal verrekening hiervan, overeenkomstig de stand van de werkzaamheden, plaatsvinden.
4.3 Afhankelijk van de omvang van het minderwerk kan Gebruiker een eventuele winstderving in rekening brengen.
   
5 Betaling
5.1 Betalingen aan Gebruiker dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien van de betalingstermijn wordt afgeweken, wordt er per betalingsherinnering € 10,00 exclusief BTW in rekening gebracht.
5.3 Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Alle (restant) vorderingen, uit welke hoofde ook, van Gebruiker op opdrachtgever zijn direct opeisbaar.
5.4 Het recht van opdrachtgever om betalingen aan Gebruiker op te schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
   
6 Buitengerechtelijke kosten en rente
6.1 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim verkeert, is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 3%.
6.2 Indien opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning nalaat zijn betalingsverplichtingen tegenover Gebruiker na te komen en Gebruiker haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,-
6.3 Ingeval Gebruiker na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever tevens de reële gerechtelijke kosten verschuldigd.
   
7 Opschorting en ontbinding
7.1 Gebruiker is zonder enige verplichting tot schadevergoeding en met behoud van de haar overigens toekomende rechten, naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van al haar verbintenis(sen) op te schorten indien:
• opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling;
• in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
7.2 Bij (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst kan opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Gebruiker verrichte prestaties en is Gebruiker gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.
7.3 Indien deugdelijke nakoming door Gebruiker tijdelijk dan wel blijvend niet mogelijk is als gevolg van een of meer omstandigheden die niet aan Gebruiker kunnen worden toegerekend, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Gebruiker komen zijn: gedragingen van personen, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan Gebruiker bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, het niet of niet tijdig nakomen van een verplichting van een derde tegenover Gebruiker, ziekte, storingen van energievoorzieningen of in communicatieverbindingen, natuur- of kernrampen en oorlog of oorlogsdreiging.
   
8 Aansprakelijkheid
8.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
8.2 Gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade, die het directe en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker door welke oorzaak dan ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden en voor zover zij door opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden.
8.3 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:
• het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering
• de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij als gevolg van de wet aansprakelijk zou zijn.
8.5 Gebruiker aanvaardt nooit, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele en/of gevolgschade waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand, gederfde winst, verlies van (digitale) gegevens, gemiste kostenbesparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking en/of immateriële schade hoe dan ook ontstaan en/of (verder) genaamd.
8.6 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken voortkomend uit:
• De keuze van het inkoopmoment van energie en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden
• Tekortkomingen van derden zoals netbeheerders of energieleveranciers die door Gebruiker zijn gecontracteerd
• Schade als gevolg van een niet, te laat of onjuist verstuurde opzegbrief aan de huidige gas en/of elektriciteitsleveranciers.
   
9 Intellectuele eigendom
9.1 Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, rekenmodellen, concepten, software etc. blijven eigendom van Gebruiker en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 Het is de Opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker – niet toegestaan om veranderingen in de stukken van Gebruiker aan te brengen of te laten aanbrengen.
9.3 Opdrachtgever is – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker – niet gerechtigd om elementen uit de door Gebruiker tot stand gebrachte (reken)modellen, overeenkomsten en/of andere door Gebruiker vervaardigde documenten al dan niet in een andere combinatie te gebruiken.
   
10 Vertrouwelijke informatie en publicatie
10.1 Gebruiker evenals opdrachtgever staan er voor in dat alle informatie, welke in het kader van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en welke vertrouwelijk van aard is, geheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
10.2 Partijen zullen noch het bestaan van deze overeenkomst, noch de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan, noch informatie over de uitvoering ervan, bekend maken zonder vooraf daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij te hebben verkregen.
   
11 Slotbepalingen
11.1 Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle uit de overeenkomsten voortkomende geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank in de vestigingsplaats van Gebruiker, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
   

Algemene Voorwaarden Eratech Energie V2012-01 gedeponeerd onder KvK 12695140

Download deze Algemene Voorwaarden in PDF: